Registrujte se jako reklamní agentura či reklamní agent ( F11 a uvidíte více)

Reklamní agenti a reklamní agentury - obchodní podmínky

Vysvětlení pojmů:

animace-logo

 

Provozovatel virtuálního serveru a majitel dat na adrese www.reklamniagenti.cz je Ilja Hynek, Cihlářská 20, Brno, 60200, IČ 64305759, DIČ 7308013790 – internetový reklamní agent.

 

Data jsou fyzicky umístěna na serveru firmy ACTIVE 24. Provozovatel není plátce DPH. Zápisy na serveru www.reklamniagenti.cz jsou poskytovány Provozovatelem za úhradu. Barterové služby na tomto serveru nejsou možné.

 

Objednavatelem zápisu na serveru je jakákoliv fyzická či právnická osoba - reklamní agent nebo reklamní agentura nebo jiná společnost nabízející propagaci pro firmy či jednotlivce v jakémkoli oboru reklamy.

 

Popis služby prezentačního serveru www.reklamniagenti.cz

• Server www.reklamniagenti.cz je určen maximálně pro 400 vybraných reklamních agentů z České republiky pro prezentaci jejich služeb na internetu, za účelem zvýšení prodeje reklamních služeb a propagaci kvalitních a ověřených reklamních agentů a reklamních agentur. Také další společnosti, které podporují obchod a zajišťují služby pro firmy či jednotlivce.


• Tito reklamní agenti nebo reklamní agentury musí mít prokázané výsledky své činnosti a prezentovat je mohou na stránce Referencí v sekci služeb a nabídek svých produktů. Zde také můžou mít aktivní linky na své další prezentace na jiných serverech.

 

• Služby reklamních agentů musí přinášet profit jejich klientům, kteří by měli na stránkách www.reklamniagenti.cz najít jen kvalitní, prověřené a fungující reklamní agenty z celé České republiky z jakéhokoli oboru činnosti. (např. internet, auta, tisk, rádio, billboardy, balóny)

 

• Na první stránce serveru bude umístěno 400 bloků ve velikosti 100x25 pixelů, ve kterých se budou zobrazovat loga nebo texty jednotlivých reklamních agentů. Umístění si může reklamní agent vybrat dle vlastního uvážení. (Tabulka o velikosti 10*40 buněk) Součástí bloku je zápis o firmě a jejích činnostech.

 

• Server www.reklamniagenti.cz nebude prezentovat erotické ani sexuální služby!

 

• Na serveru www.reklamniagenti.cz může být umístěna reklama dalších firem či jednotlivců, nikoli však na první stránce, která slouží k propagaci maximálně čtyř set reklamních agentů nebo reklamních agentur s aktivním prolinkem na jednotlivé podstránky reklamního agenta nebo reklamní agentury. Odtud je pak veden aktivní prolink na stránky každé jednotlivé reklamní agentury nebo reklamního agenta.

 

• Každá jednotlivá stránka, mimo hlavní stránku, prezentace reklamního agenta nebo reklamní agentury na serveru www.reklamniagenti.cz bude mít stejný formát pro prezentaci služeb.

 

• Na své stránce může Objednavatel umístit odkazy na své klienty v rámci Referencí. Vše probíhá kontrolou přes Provozovatele – Ilja Hynek osobně zkontroluje všechny údaje, zda jsou pravdivé a odpovídají smluvním podmínkám Provozovatele serveru www.reklamniagenti.cz

 

• Obsahem stránky bude fotografie reklamního agenta nebo logo, případně animované logo reklamní agentury či reklamního agenta, jeho jméno případně název reklamní agentury, kterou zastupuje a aktivní prolink na www stránky reklamního agenta nebo reklamní agentury, e-mail, kontaktní telefon, ICQ, SKYPE, MS Messenger, AOL, YAHOO messenger, případně další kontaktní údaje uvedené reklamním agentem.

 

• Provozovatel ručí za správnost uvedených dat na svém serveru a za jejich správný zápis. Pokud reklamní agent nebo reklamní agentura v době trvání zápisu přeruší svou činnost, bude ze seznamu zápis odstraněn a jeho místo nabídnuto dalším zájemcům, a to přímo, nebo formou dražby na internetu.

 

• Nárok na vrácení financí za dobu, po kterou se takto zápis nezobrazuje, není možný. Přejde-li reklamní agent pod jinou agenturu, nebo dojde-li ke sloučení dvou či více agentur pod jiné obchodní jméno, můžou obsadit již zaplacený prostor novým logem a novými údaji. Obnova služby je pak již na novou firmu či osobu.

 

Cenové podmínky umístění reklamy:

 

• Jeden blok má pevně danou cenu, přičemž reklamní agent nebo reklamní agentura má možnost zakoupit více bloků pro svou prezentaci, a to nad sebou, nebo vedle sebe, jsou-li bloky ještě volné. Tato se vypočte násobkem za jeden blok. K tomuto bloku na hlavní stránce náleží také prezentační stránka nebo stránky dle vzoru Provozovatele serveru www.reklamniagenti.cz

 

• Cena jednoho bloku je 16.666,- Kč na dva roky. Je možná také platba na rok ve výši 8.888,- Kč. V případné dražbě cena roste neomezeně. Platba se nevrací. Co se na internetu zveřejní, to tam zůstane k nalezení i nadále. V případě koupě více bloků pro jednu firmu – osobu, se cena násobí počtem bloků. Více v sekci Reklamace.

 

• Platba na rok je možná. Cena je 8.888,- Kč. Nejsem plátce DPH.

 

• Barterové služby se neposkytují.

 

• Zápis je možné po dvou letech obnovit nebo rozšířit, opět na dva roky. V případě koupě na rok, lze obnovit na rok.

 

Platební podmínky:

• Obchodní komunikace může probíhat elektronicky i v papírové formě. (Smlouvy, faktury aj)

 

• Platba probíhá převodem z účtu na účet, ale platba může také proběhnout v hotovosti.

 

• Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní částku ve výši 16.666,- Kč, případně 8.888,- Kč nebo její násobky, v případě zakoupení více bloků, do 14 dnů od podpisu smlouvy.

 

• Provozovatel se zavazuje vystavit Objednavateli fakturu-daňový doklad do 14 dnů po připsání fakturované částky na účet Provozovatele. Faktura přijde elektronicky v PDF.

 

• Termín platby je 14 dní, není-li platba převedena na účet v termínu, dodaný obsah nebude spuštěn a má se za to, že zápis neproběhne a místo bude nabízeno dalším zájemcům. Výjimky nejsou.

 

Dodání podkladů – realizace zápisu na serveru www.reklamniagenti.cz :

 

• Objednavatel dodá e-mailem logo, fotografii nebo fotografie, texty a veškeré kontakty a údaje potřebné pro prezentaci na webu www.reklamniagenti.cz. Vlastní editace není možná. Podklady budou doručeny e-mailem nejpozději do 10 pracovních dnů před spuštěním prezentace - datum dle smlouvy.

 

• Provozovatel naplní stránky daty Objednavatele a na ukázkovém webu předvede, jak bude zápis vypadat. Úpravy na přání jsou možné i během doby trvání zápisu zasláním e-mailu na adresu webmaster@reklamniagenti.cz nebo ilja@reklamniagenti.cz

 

Reklamace

 

• V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny.

 

• Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele.

 

• Pochybením na straně Provozovatele se rozumí neuskutečnění zápisu v dohodnutém termínu na server www.reklamniagenti.cz.

 

• Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažuje mimořádná nedostupnost www stránek www.reklamniagenti.cz umístěných na www.active24.cz.

 

Závěrečná ustanovení

 

• Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí těmito Podmínkami a Obchodním zákoníkem (zákonem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalšími platnými předpisy.

 

• Žádné údaje zadané Objednavatelem za účelem prezentace na serveru www.reklamniagenti.cz nebudou Provozovatelem zneužity.

 

• V případě, že dojde ke změně jakýchkoli údajů (např. změna adres nebo kontaktních osob) jak u Objednavatele, tak u Provozovatele, jsou smluvní strany povinny o tom neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

 

• Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednavatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách www.reklamniagenti.cz. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na hlavní stránce www.reklamniagenti.cz zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

 

• Stránky www.reklamniagenti.cz budou mít veřejně přístupné počítadlo přes server www.toplist.cz

 

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22.12. 2009. Ilja Hynek - reklamní agent - první internetový.

 

 

A nechcete si je raději opravdu teď přečíst ?

 

Smluvní podmínky ke stažení v PDF - velikost 537kB

 

 

Provozovatel v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv škody přímé nebo nepřímé a to bez omezení, škody související nebo následné, ztráty nebo vydání vzniklé v souvislosti s tímto serverem nebo jeho použitím.

Provozovatel se zavazuje k tomu, že Vaše data nezneužije a budou použita pouze k provozování těchto stránek.

Zobrazením Věšich údajů o firmě na serveru www.reklamniagenti.cz dáváte souhlas, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány a šířeny v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely databáze až do odvolání Vašeho souhlasu, který lze provést telefonicky na +420 603 900 201 nebo e-mailem na ilja@reklamniagenti.cz.

Dále Vás informuji, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle §21 zákona č. 101/ 2000Sb.